دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

کتاب جامعه شناسی عمومی دکتر منوچهر محسنی

کتاب جامعه شناسی عمومی دکتر منوچهر محسنی

تعداد صفحات: 430
تاریخ چاپ: 1400
زبان: فارسی
195.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

جامعه شناسی عمومی دکتر منوچهر محسنی

سرفصل ها :

بخش اول : اصول و کلیات

 • موضوع و محتوا جامعه شناسی
 • پدیده اجتماعی
 • هدف و کاربرد جامعه شناسی
 • جامعه شناسی و سایررشته ها
 • زمینه های تخصصی جامعه شناسی

بخش دوم : سیر تحولی جامعه شناسی

 • اندیشه هایی اجتماعی در غرب تا قبل از قرون وسطی
 • اندیشه های اجتماعی در اروپا از رنسانس تا پایان قرن هجدهم
 • اندیشه های اجتماعی و جامعه شناسی در قرن نوزدهم
 • جامعه شناسی در قرن بیستم
 • جامعه شناسی و مکتب های قرن بیستم
 • اندیشه ها اجتماعی و جامعه شناسی در ایران
 • مروری در مراحل تکوینی جامعه شناسی

بخش سوم : روش های تحقیق در جامعه شناسی

 • اصول تحقیق در جامعه شناسی
 • فنون جمع آوری اطلاعات
 • کاربرد روش های کمی و کیفی در جامعه شناسی
 • قانون در جامعه شناسی

بخش چهارم : انسان  جامعه

 • انسان
 • جامعه انسانی
 •  انواع اجتماعات انسانی

بخش پنجم : جامعه ، فرهنگ و شخصیت

 • فرهنگ
 • نهاد اجتماعی
 • ارزش های اجتماعی
 • شخصیت و فرهنگ
 • جریان اجتماعی شدن
 • مبانی تفاوت های فردی
 • نقش اجتماعی
 • دگرگونی یا تغییر اجتماعی
 • انحرافات اجتماعی
 • جامعه انسانی و دگرگونی هلی معاصر

بخش ششم : گروه ها و طبقات اجتماعی

 • گروه اجتماعی
 • قشرها و طبقات اجتماعی

 

ارسال