انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیطی

تماس با ما
دریافت مشاوره رایگان بصورت تلفنی

انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیط که یکی از زیر گروه های مجموعه بهداشت محیط می باشد با شناخت ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های گذشته و همچنین مشورت با یک مشاوره تحصیلی آگاه در این زمینه امکان پذیر خواهد بود. مطلب زیر در مورد انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیط و شرایط پذیرش در این رشته همراه با معرفی منابع ارشد سم شناسی محیط می باشد.

انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیط

download (1)ش.jfif

لیست رشته های مجاز به شرکت در انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیط در ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد پزشکی 1401

رشته امتحانی در انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیط مدارک و رشته های مورد پذیرش در انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیط
سم شناسی محیط ارشناسي مهندسي بهداشت محيط؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛
مهندسي محيط زيست؛ (كليه گرايشها)؛ علوم محيط زيست (كليه
گرايشــها)؛ حشــره شناســي (گرايشــهاي عمــومي؛ پزشــكي و
كشــاورزي)؛ كشــاورزي – دفــع آفــات؛ شــيمي محــض ؛ شــيمي
كاربردي؛ زيست شناسي گرايشـهاي عمـومي و سـلولي مولكـولي؛
علوم آزمايشگاهي؛ گياه پزشكي؛ سم شناسي 

دروس امتحانی و ضرایب در انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیطی 1401

دروس امتحانی و ضرایب  مربوطه در انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیط ضریب 
کلیات بهداشت محیط 2
آلودگی هوا 1
آب و فاضلاب ( شامل انتقال و توزیع آب . جمع آوری فاضلاب . تصفیه آب و فاضلاب ) 1
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب 1
مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطر ناک 2
زبان عمومی 3

منابع کنکور در انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیط 1401

دروس مربوطه  در منابع ارشد سم شناسی محیط نام مراجع معرفی شده در منابع ارشد سم شناسی محیطآب و فاضلاب ( شامل انتقال و توزیع آب ، جمع آوری فاضلاب ، تصفیه آب و فاضلاب ) و شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب در منابع ارشد سم شناسی محیط
 1.McGraw-Hill. Sawyer & Mccarty. Chemistry for Environmental 
Engineering and Science 
2. Johnwiley & Sons Inc. Gabriel Bitton. Microbiology of Drinking 
Water Production and Distribution 
3. Johnwiley & Sons Inc. Gabriel Bitton. Wastewater Microbiology. 
4. McGraw- Hill. Streeter and wylie. Fluid Mechanics 
5. AWWA. American Water Works Association. Water Quality and 
Treatment 
6. McGraw- Hill. Metcalf & Eddy. Wastewater Engineering
7. McGraw- Hill.Eckenfelder. Industrial Water Pollution Control  

آلودگی هوا و کنترل آن در منابع ارشد سم شناسی محیط
CRC Press. Abhishek Tiwary Jeremy colls. Air pollution: Measurement, 
Modling and Mitigation 


مواد زائد جامد در منابع ارشد سم شناسی محیط
McGraw- Hill. George Tchobanoglous, Frank Kreith. Handbook of Solid 
Waste Management,
کلیات بهداشت محیط در منابع ارشد سم شناسی محیط Salvato. J.A. Johnwiley & Sons Inc. Environmental Engineering

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیطی 1400

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 4 0
جمع کل 7 0

کارنامه رتبه های برتر در انتخاب رشته ارشد سم شناسی محیطی

کارنامه رتبه 3 کارشناسی ارشد سم شناسی محیط در سال تحصیلی 94-/-95

رشته کارشناسی رشته کارشناسی ارشد نمره کل رتبه کل
مهندسی بهداشت محیط سم شناسی محیط 246.73 3
درس اول درصد درس دوم درصد
تصفیه آب 47.6922 تصفیه فاضلاب 70.1344
درس سوم درصد درس چهارم درصد
آب و فاضلاب ( هیدرولیک ) 91.8191 انتقال آب ، جمع آوری فاضلاب 78.5578
درس پنجم درصد درس ششم درصد
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب 64.5289 آلودگی هوا و کنترول آن 25.25
درس هفتم درصد درس هشتم درصد
مواد زاید جامد 64.5289 کلیات بهداشت محیط 81.3656
درس نهم درصد - درصد
زبان عمومی 2.525 - -

 

 

یک نظر بنویسید

ارسال