کتاب IQB پلاس ایمنی شناسی

کتاب IQB پلاس ایمنی شناسی

زبان: فارسی
موجودی: ناموجود
تاریخ چاپ: 1400
مولفین: علی زارع‌زاده - نازنین آقامحمدی - شیوا دهرویه - عارف سپاسی پویا فرهنگ‌نیا - میترا شکری ماجلان - معصومه حیدرزاده محدثه موهبتی - فرناز مزینی - طیبه توکلی
تعداد صفحات: 928
460.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

 IQB پلاس ایمنی شناسی

سرفصل ها :

 • فصل 1: آنتی ژن ها و ایمونوژن
 • فصل 2: آنتی بادی ها
 • فصل 3: لنفوسیت B و آنتی ژن های قندی
 • فصل 4: کمپلمان
 • فصل 5: MHC و عرضه
 • فصل 6: سلول های عرضه کننده‌ آنتی ژن (APC)
 • فصل 7: سلول T و سوپرآنتی‌ژن‌ها
 • فصل 8: سایتوکاین
 • فصل 9: کموکاین
 • فصل 10: گیرنده‌های FC (FCR)
 • فصل 11: مولکول های چسبان
 • فصل 12: ایمنی‌ ذاتی
 • فصل 13: تحمل (تولرانس)
 • فصل 14: آپوپتوز (مرگ سلولی)
 • فصل 15: ارگان های لنفاوی
 • فصل 16: اتوایمنی
 • فصل 17: ازدیاد حساسیت
 • فصل 18: نقص ایمنی
 • فصل 19: ایدز
 • فصل 20: تومور
 • فصل 21: پیوند و رد پیوند
 • فصل 22: واکسن
 • فصل 23: ایمونولوژی عفونی
 • فصل 24: ایمونوژنتیک
 • فصل 25: انتقال سیگنال
 • فصل 26: ایمونوهماتولوژی
 • فصل 27: ایمونوتکنولوژی
ارسال