دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته با بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب ثبت شده

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی

تعداد صفحات: 688
زبان: فارسی
تاریخ چاپ: 1399
موجودی: ناموجود
159.900 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

 IQB زیست شناسی مولکولی

 • فصل اول: ساختمان DNA، RNA و پروتئین
  فصل دوم: کروموزوم، کروماتین، نوکلئوزوم و اصول پایه‌ای کروموزوم
  فصل سوم: اصول پایه‌ای همانندساز
  فصل چهارم: اصول پایه‌ای جهش، ترمیم و نوترکیبی
  فصل پنجم: اصول پایه‌ای رونویسی
  فصل ششم: تغییرات پس از رونویسی
  فصل هفتم: اصول کلی ترجمه (پروتئین‌سازی)
  فصل هشتم: تجزیه و فولدینگ پروتئین‌ها
  فصل نهم: اصول کلی تنظیم بیان ژن
  فصل دهم: مهندسی ژنتیک و تکنیک‌های مطالعه‌ی درس
ارسال