بیوشیمی لنینجر محمدنژاد 2021 جلد 2

بیوشیمی لنینجر محمدنژاد 2021 جلد 2

موجودی: موجود
تعداد صفحات: 952
نوع چاپ: تمام رنگ
تاریخ چاپ: 1400
مترجم: پاسالار،دکتر خوشدل،دکتر محمدنژاد،دکتر مطاع،مینایی بیرامی
490.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

بیوشیمی لنینجر  محمدنژاد 2021 جلد 2

کتاب Lehninger Principles of Biochemistry

ترجمه به زبان فارسی جلد دوم

سرفصل های این کتاب به شرح زیر است:

 • بیوانرژتیک و انواع واکنش های بیوشیمیایی
 • گلیکولیز، گلوکونئوژنز و مسیر پنتوز فسفات
 •  اصول تنظیم متابولیک
 •  چرخه اسید سیتریک
 • کاتابولیسم اسید چرب
 •  اکسیداسیون اسیدهای آمینه و ساخت اوره
 •  فسفریلاسیون اکسیداتیو
 •  بیوسنتز کربوهیدرات ها در گیاهان و باکتری ها
 •  بیوسنتز لیپید
 •  بیوسنتز اسیدهای آمینه، نوکلئوتیدها و مولکول های مرتبط
 •  تنظیم هورمونی و یکپارچگی متابولیسم پستانداران

بخش سوم

 •  ژن ها و کروموزوم ها
 •  متابولیسم DNA
 • متابولیسم RNA
 •  متابولیسم پروتئین
 • تنظیم بیان ژن

پاسخ سوالات فصل‌ها

 • واژه یاب
 • واژه نامه
ارسال